lt;span class=quot;vcardquot;gt;beheerderzonopocklt;/spangt;
beheerderzonopock

Waarom zorgt CO₂ voor klimaatverandering?

24/2/2024
De opwarming van de aarde is een van de grootste problemen van onze tijd. CO₂ speelt daarbij een enorme rol. En toch bedraagt het aandeel CO₂ in onze atmosfeer slechts 0,04%. Weerman en klimaatwetenschapper van de Universiteit Utrecht Peter Kuipers Munneke vertelt hoe dit extreem kleine percentage zulke grote gevolgen kan hebben. En waarom gassen als zuurstof en stikstof, dat niet doen.Zie voor zijn uitleg https://www.youtube.com/watch?v=4I-ohCy2xBY.

Natuur- en milieufederaties balen van verbod zonneparken op landbouwgrond

19/2/2024
Ban op zonneparken leidt tot discussies.
De beslissing van de overheid om zonneparken op landbouwgrond te verbieden leidt tot discussies over het grondgebruik in Nederland. De overheid zal keuzes moeten maken ten aanzien van het grondgebruik in Nederland voor de komende decennia. Want niet alleen de energietransitie vraagt om meer ruimte. Ook de woningbouw en de natuur staan te schreeuwen om meer ruimte.
Landbouwgrond neemt 54% van Nederland in beslag. Circa 34% is beschikbaar voor natuur, binnenwater en recreatie, terwijl 13% in gebruik is als bebouwd gebied en verkeersterreinen. Een verschuiving bijvoorbeeld van het gebruik van naar schatting 1% van de beschikbare landbouwgrond naar hernieuwbare energie zou een belangrijke stap zijn om de energietransitie doelen te halen.
Dit betekent volgens natuur- en milieu federaties niet dat we klakkeloos overal zonneparken moeten gaan bouwen. In goed overleg zijn aanvaardbare oplossingen voor zonneparken op land te bedenken. De natuur- en milieufederaties geven in onderstaand artikel aan, dat een rigoureus verbod op zonneparken op land voorbij gaat aan de kansen en mogelijkheden om natuur, landbouw en energieopwekking harmonieus te integreren. Bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i35717/natuur-en-milieufederaties-balen-van-verbod-zonneparken-op-landbouwgrond

Brief naar omwonenden van zonneveld Ockhuizen

5/1/2024
Het project OcK-Zon heeft op 22/12/2023 de omwonenden van het zonneveld Ockhuizen een brief gestuurd over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het zonneveld. De brief is gestuurd naar bewoners aan de Ockhuizerweg, Thematerkade, Polderweg, Laag-Nieuwkoop, Schenkeldijk en Gieltjesdorp.

Project OcK-Zon vraagt omgevingsvergunning aan

20/12/2023
Het project OcK-Zon heeft bij de gemeente Utrecht de omgevingsvergunning aangevraagd voor de de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonneveld Ockhuizen. De aanvraag volgt de uitgebreide procedure met een beslistermijn van 6 maanden. Naar verwachting publiceert het college van burgemeester en wethouders in februari 2024 het ontwerpbesluit in de Staatscourant en de lokale media. Vervolgens kunt u de aanvraag inzien en uw mening (zienswijze) indienen binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit. De gemeente reageert op de ingediende zienswijzen in een reactienota en beslist over de aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing (beschikking) hebt u zes weken waarin u in beroep kan gaan. 

Integraal Programma van Eisen (IPvE) Gebiedsontwikkeling Ockhuizen is goedgekeurd

2/11/2023
De gemeenteraad van Utrecht heeft op 2 november het IPvE Gebiedsontwikkeling Ockhuizen vastgesteld. De raad heeft ook besloten om de Algemene Verklaring Van Geen Bedenkingen (AVVGB) uit te breiden met het project OcK-Zon. Na deze raadsbesluiten kan het project OcK-Zon de omgevingsvergunning aanvragen voor de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonneveld Ockhuizen.